- COPYRIGHT POLICY -

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Fidelis bewindvoeringen en het logo van Fidelis bewindvoeringen, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Fidelis Bewindvoeringen.

Fidelis Bewindvoeringen behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.
De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij Fidelis Bewindvoeringen en haar eventuele licentiegevers.

Fidelis Bewindvoeringen heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel Fidelis Bewindvoeringen, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van Fidelis Bewindvoeringen.

- DISCLAIMER / VRIJWARING -

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Fidelis Bewindvoeringen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site.

Deskundig advies kan niet afgeleid worden uit de geboden informatie.
Derhalve dient zonder deskundig overleg enkel met de aangeleverde informatie geen actie ondernomen te worden. Fidelis Bewindvoeringen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Fidelis Bewindvoeringen kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. Eventuele gevolgen zijn voor eigen risico.

Fidelis Bewindvoeringen kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

- LINKS ANDERE SITES -

Fidelis Bewindvoeringen is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.