Aanmelden

Privacyverklaring

Privacyverklaring in verband met wettelijke vertegenwoordiging – Mei 2018

In dit document staat omschreven hoe Fidelis Bewindvoeringen per mei 2018 invulling geeft aan de privacywetgeving (AVG).

Fidelis Bewindvoeringen is door de kantonrechter benoemd tot uw curator, bewindvoerder en/of mentor. Om deze taak goed uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden over uw dossier worden persoonlijke gegevens van u bewaard en gebruikt. Hierbij moet u denken aan: 

  • Naam- en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres
  • Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum
  • Gegevens over uw gezinssituatie
  • Gegevens over uw inkomsten en uitgaven
  • Gegevens over eventuele schulden

Naast bovengenoemde gegevens kan het voorkomen dat Fidelis Bewindvoeringen zogenaamde ‘bijzondere gegevens’ van u bewaart en gebruikt. Hierbij kunt u denken aan:

  • Medische gegevens/ informatie over uw gezondheid
  • Informatie over uw geloofsovertuiging
  • Andere bijzondere gegevens die voor Fidelis Bewindvoeringen van belang zijn om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen

Vaak moet Fidelis Bewindvoeringen uw gegevens delen met andere mensen of instanties zoals overheidsinstanties, werkgevers, rechtbanken, hulpverleners of eventuele schuldeisers. U mag er op vertrouwen dat dit alleen wordt gedaan als het nodig is om de taak als uw wettelijk vertegenwoordiger uit te voeren, en dat niet méér informatie wordt verstrekt dan nodig is op dat moment.

Uw gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard, dat is de wettelijke bewaartermijn waaraan Fidelis Bewindvoeringen wordt gehouden. U heeft het recht om gegevens in te zien die wij over u bewaren. Als u denkt dat er sprake is van onjuistheden, dan hebt u het recht om deze te laten wijzigen.

Fidelis Bewindvoeringen neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Fidelis Bewindvoeringen is beveiligd met een betrouwbaar SSL Certificaat. Ook de e-mails die vanuit Fidelis Bewindvoeringen worden verzonden en de website waar u online uw dossier kunt inzien via Onview zijn extra beveiligd.

Vragen?

Bent u het er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u hierover een klacht bij ons indienen volgens ons klachtenreglement. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u signalen van verkeerd gebruik krijgt, neem alstublieft contact op met mevrouw Khadija al Hassouni via k.alhassouni@fidelisbewindvoeringen.nl

Een verzoek om inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunt u indienen via k.alhassouni@fidelisbewindvoeringen.nl Fidelis Bewindvoeringen zal binnen maximaal 4 weken op uw verzoek reageren.

Fidelis Bewindvoeringen * Postbus 228, 6130 AE Sittard

046-7370173* info@fidelisbewindvoeringen.nl KvK 57689660